Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji TPP, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie szkoły i obowiązujących regulaminach
 6. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekun SU wspomaga działalność poprzez:

 1. wsparcie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. inspirowanie uczniów do działania,
 3. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
 4. Opiekuna powołuje i odwołuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą morządów Klasowych

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

§ 5

Do wybieralnych organów SU należą:

 1. Samorządy Klasowe.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 3. Ich kadencja trwa jeden rok szkolny.

§ 6

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 1. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
 3. informowanie uczniów danej klasy o działalności Zarządu SU.
 4. identyfikacja potrzeb uczniów,
 5. inspirowanie i zachęcanie uczniów do wspierania działań Zarządu SU.

§ 7

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

 1. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
 2. zgłaszanie propozycji działań i opiniowanie planu konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
 3. kontrolowanie zgodności działań Zarządu z Regulaminem SU oraz Statutem Szkoły
 4. obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie, co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych

§ 8

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 2. opracowanie rocznego planu działania SU,
 3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 4. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU.

§ 9

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 1. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
 3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 10

Zarząd SU składa się z:

 1. Przewodniczącego SU,
 2. Dwóch wiceprzewodniczących SU,
 3. Stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie grup tematycznych / ilość w zależności od potrzeby /.

§ 11

Przewodniczący SU:

 1. kieruje pracą Zarządu SU,
 2. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
 3. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych.

§ 12

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (grupach tematycznych) działań stałych członków dokonuje Zarządu SU i zostaje on podany na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządów Klasowych.

§ 13

 1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
 2. Decyzje Samorządów Klasowych, Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrektora szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 14

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Samorządy Klasowe - wybierane są, co roku w miesiącu wrześniu.

§ 15

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

§ 16

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń, który nie dopuścił się drastycznego naruszenia obowiązującego prawa RP, Statutu Szkoły lub obowiązujących regulaminów szkolnych.

§ 17

Wybory Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 2 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Powinny składać się z trzech uczniów. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca.

§ 18

 1.   Wybory do Zarządu SU przeprowadza Rada Samorządów Klasowych.
 2.   Wybory dokonują się w następujący sposób:
 1. Na kartach do głosowania umieszczone zostają nazwiska kandydatów z Rady Samorządów Klasowych, którzy wyrazili chęć pracy w Zarządzie SU
 2. Głosowanie dokonuje członkowie Rada Samorządów Klasowych poprzez zakreślenie trzech nazwisk spośród zgłoszonych kandydatów
 3. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów
 4. Wiceprzewodniczącymi Zarządu SU zostają osoby, które otrzymały drugą i trzecią w kolejności liczbę głosów.

§ 19

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

 1. rezygnacji,
 2. końca kadencji,
 3. po ukończeniu nauki w szkole,
 4. drastycznego naruszenia obowiązującego prawa, Statutu Szkoły lub obowiązujących regulaminów szkolnych

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 1. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy przeprowadza uzupełniające wybory,
 2. w miejsce członków Zarządu SU - Rada Samorządów Klasowych przeprowadza uzupełniające wybory,
 3. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – obowiązki pełni jeden z wiceprzewodniczących wybrany przez Radę Samorządów Klasowych

Rozdział VI: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

§ 20

SU działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek członków SU i innych osób lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych.

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

§ 21

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

facebook